حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : از خطاي انسان بخشنده در گذريد، زيرا هر بار بلغزد خداوند دست اورا مي گيرد مجموعه ورام ج1 ص17
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
معاونت فرهنگي

شرح وظايف اين معاونت :

1. نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه

2. برنامه ريزي براي گسترش و تعميق ارزش هاي اسلامي و انقلابي در همه سطوح دانشگاه

3. برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي فوق برنامه با همكاري معاونت دانشجويي

4. ايجاد ارتباط و همكاري هر چه بيشتر با مراكز،موسسات و نهادهاي فكري،فرهنگي و انقلابي يراي شكوفايي بيشتر فعاليت هاي فكري ،فرهنگي و هنري

5. نظارت و برنامه ريزي براي توسعه آموزش هاي عقيدتي ، سياسي،اخلاقي و فرهنگي از طريق برگزاري كلاس هاي آموزشي و سمينارها و مجامع فرهنگي ، فكري ، سياسي ، اخلاقي و فرهنگي از طريق برگزاري كلاسهاي آموزشي و سمينارها و مجامع فرهنگي ، فكري ،سياسي دانشگاهي و نظارت بر آنها و بهره وري هماهنگ از توان موجود نهادهاي اسلامي و انقلابي

6. ارزيابي وضعيت كلي اعتقادي ، سياسي و اخلاقي نيروهاي دانشكده و گزارش آنها به شوراي دانشگاه و شوراي فرهنگي

7. فراهم آوردن زمينه و ترغيب نيروهاي دانشگاه به حضور در صحنه هاي مختلف علمي ، سياسي و فرهنگي جامعه

8. تلطيف و سالم سازي روابط عمومي ميان استادان ، دانشجويان و كاركنان و برنامه ريزي براي استفاده بهتر نيروهاي دانشگاه از امكانات فرهنگي و هنري

9. پيشنهاد برنامه ها ي لازم به شوراي فرهنگي و پيگيري وظايف محوله

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031