حديث روز [
امام علي ( ع ) : زمانيكه شكم از خوراكيهاي مباح انباشته گردد دل از ديدن خير و صلاح كور مي شود غررالحكم ح 8154
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4
معاونت اداري مالي
معاون اداري و مالي:   

جناب آقاي دكتر جان نثاري

شرح وظايف اين معاونت :

1. همكاري با رئيس دانشگاه در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه

2. رسيدگي به هدف هاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روش هاي كار در واحدهاي مختلف

3. ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود

4. نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقرات مربوط به امور استخدامي و مالي و معاملاتي

5. ارائه گزارشهاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر

6. اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار قسمت هاي اين معاونت

7. شركت در شوراها ، كمسيون ها ، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالي واگذاري در چهار چوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه

 

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031