حديث روز [
پيامبر اكرم ( ص ) : هركس بتواند كار حرامي انجام دهد ولي فقط آنرا به خاطر ترس از خدا رها كند خداوند پيش از آخرت ودر همين دنيا بهتر از آن را به او عوض دهد منتخب ميزان الحكمه ح1517
 ]
  • banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-4

    111

اصفهان ، اتوبان شهيد خرازي 

ابتداي خيابان شهيدان غربي

دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)

كد پستي : 77993 - 81876

تلفن تماس : 33372020-031

فكس :33384939-031